Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách Dân tộc

Chủ nhật, 29/03/2020 | 05:00 PM

Số lượt xem: 1227

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Dân tộc từ 08h30’00” ngày 17/03/2020 đến 16h00’00” ngày 26/03/2020 như sau:

Số lượng cổ phần bán chào bán: 40.000 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 0 nhà đầu tư. Trong đó:
+ Nhà đầu tư cá nhân: 0 nhà đầu tư
+ Nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư

Số lượng cổ phần đăng ký chào bán cạnh tranh: 0 cổ phần
Trong đó:
+ Nhà đầu tư cá nhân: 0 cổ phần
           + Nhà đầu tư tổ chức: 0 cổ phần

Theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Dân tộc, phiên chào bán cạnh tranh của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách Dân tộc vào ngày 06/04/2020 không đủ điều kiện để tổ chức.