Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục

Thứ sáu, 15/02/2019 | 04:53 PM

Số lượt xem: 1791

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách điện tử Giáo dục từ 08 giờ 30 phút ngày 28/01/2019 đến 16h00’00” ngày 15/02/2019 như sau:

- Số lượng cổ phần bán đấu giá: 50.000 cổ phần
- Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư. Trong đó:
 
+ Nhà đầu tư cá nhân: 01 nhà đầu tư
+ Nhà đầu tư tổ chức: 01 nhà đầu tư
 
- Số lượng cổ phần đăng ký đấu giá: 50.100 cổ phần. Trong đó:
 
+ Nhà đầu tư cá nhân: 100 cổ phần
+ Nhà đầu tư tổ chức: 50.000 cổ phần

Tác giả: NXBGDVN