Thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của NXB Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách và Thiết bị trường học Hòa Bình

Thứ tư, 07/11/2018 | 04:13 PM

Số lượt xem: 443

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo kết quả cuộc đấu giá bán cổ phần của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hòa Bình ngày 06/11/2018 như sau:
 
- Tên tổ chức có vốn của doanh nghiệp Nhà nước chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hòa Bình.
- Số lượng cổ phần chào bán: 510.000 cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.500 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 10 nhà đầu tư
 
Trong đó: Tổ chức: 04 nhà đầu tư Cá nhân: 06 nhà đầu tư
- Tổng số lượng cổ phần đăng ký tham gia đấu giá: 3.100.000 cổ phần
- Tổng số Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 10 phiếu
- Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 3.100.000 cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 16.500 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 16.500 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 16.500 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư
 
Trong đó: Tổ chức: 01 nhà đầu tư Cá nhân: 01 nhà đầu tư
 
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 510.000 cổ phần.
 
Trân trọng thông báo!

Tác giả: NXBGDVN