Kỷ yếu ngày hội trí tuệ lần III
Thứ bảy, 11/05/2013 | 22:21 Tổng số lượt xem : 9421

Kết quả đạt được của NXBGDVN trong 10 năm qua là rất to lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là thành quả của quá trình hoạt động bền bỉ, sôi động và sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên NXBGDVN, trong đó, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và SKKN đóng vai trò quan trọng. Thành quả to lớn đó được tập hợp trong Kỉ yếu Ngày hội Trí Tuệ NXBGDVN lần thứ ba.

 

       Tiến tới kỉ niệm 55 năm thành lập, NXBGDVN tổ chức Ngày Hội Trí Tuệ NXBGDVN lần thứ ba. Ngày Hội
lần này có mục đích: Tổng kết 10 năm hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH – CN, đánh giá xếp loại các SKKN cả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2002-2012; Biểu dương các cán bộ, công nhân viên NXBGDVN có sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt; Phổ biến và khuyến khích áp dụng các SKKN đã được công nghận và được đánh giá tốt; Rút kinh nghiệm làm tốt hơn công  tác nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và SKKN vào sản xuất kinh doanh của NXBGD.
    Kết quả đạt được của NXBGDVN trong 10 năm qua là rất to lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Đó là thành quả của quá trình hoạt động bền bỉ, sôi động và sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên NXBGDVN, trong đó, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN và SKKN đóng vai trò quan trọng. Từ 2005 đến nay chúng ta đã nghiên cứu và đưa vào áp dụng 7 đề án về KH-CN học công nghệ xuất bản gồm 40 đề tai và 111 SKKN thuộc 5 lĩnh vực hoạt động khác nhau: Công tác khai thác đề tài, biên tập, thiết kế mĩ thuật, chế bản, sủa bản in; Công tác in và quản lí in; Công tác phát hành, kho vận và thư viện trường học; Công tác quản lí tổng hợp; Công tác kế toán, tài chính. Trên cơ sở đánh giá, xếp loại của các đơn vị thành viên, Hội đồng KHCN NXBGDVN đã xem xét, đề nghị Lãnh đạo NXBGDVN công nhận 45 SKKN loại A, 51 SKKN loại B, 15 SKKN loại C. Thành quả to lớn đó được tập hợp trong Kỉ yếu Ngày hội Trí Tuệ NXBGDVN lần thứ 3.
     Nội dung Kỉ yếu gồm 3 phần:
            Phần I – Báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ của NXBGDVN giai đoạn 2002-2012 và Báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu các đề án thực hiện trong các năm 2010-2012.
            Phần II – Các SKKN loại A ( trong đó trình bày chi tiết nội dung mỗi SKKN).
            Phần III – Các SKKN loại B ( tóm tắt nội dung, hiệu quả ứng dụng của mỗi SKKN)  và Danyh mục các SKKN loại C.
Download Kỷ yếu ngày hội trí tuệ lần III tại đây
 
 

 

nxbgdvn

Các đơn vị thành viên

Thống kê truy cập

Số người online : 197

Số lượt truy cập: 6466806