Tin tức » Công bố thông tin

Phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu 02 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Hà Nội và Gói thầu 03 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Cần Thơ

Thứ Bảy, 23/03/2024 | 10:00

Số lượt xem: 170

Ngày 23/03/2024, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có Quyết định số 211/QĐ-NXBGDVN và Quyết định số 212/QĐ-NXBGDVN về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu 02 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Hà Nội và Gói thầu 03 - In SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Cần Thơ thuộc thuộc Dự toán mua sắm: Các gói thầu mua sắm dịch vụ in SGD phục vụ năm học 2024 - 2025 nhập kho Hà Nội và Cần Thơ.

Chi tiết xem link:

Quyết định 211-Gói thầu 02 : 

Quyết định 212-Gói thầu 03: