Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo Không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Ninh Thuận do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thứ Ba, 06/09/2022 | 17:00

Số lượt xem: 126

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Ninh Thuận do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu sở hữu từ ngày 24/08/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/09/2022 như sau:

–           Số lượng cổ phần chào bán cạnh tranh: 5.000 cổ phần

–           Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 0 nhà đầu tư.

–           Số lượng cổ phần đăng ký chào bán cạnh tranh: 0 cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Ninh Thuận do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 08/2022/QĐ-CKCT07 ngày 24/08/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Ninh Thuận do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu vào ngày 14/09/2022.