Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo mời thầu Gói thầu 06 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 cho khu vực Cửu Long

Thứ Sáu, 02/02/2024 | 15:10

Số lượt xem: 327

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bên mời thầu) đăng tải Thông báo mời thầu Gói thầu 06 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 cho khu vực Cửu Long thuộc dự toán mua sắm: các gói thầu mua sắm giấy in định lượng 65 g/m² phục vụ in SGD năm học 2024-2025 trên trang Mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nội dung chính như sau:

 • Mã thông báo mời thầu: IB2400026500
 • Tên dự toán mua sắm: các gói thầu mua sắm giấy in định lượng 65 g/m² phục vụ in SGD năm học 2024-2025.
 • Tên gói thầu: Gói thầu 06 - Cung cấp giấy in GI 65 g/m2 cho khu vực Cửu Long.
 • Giá gói thầu: 96.256.858.788 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm tám mươi tám đồng).
 • Quy trình áp dụng: Luật đấu thầu.
 • Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
 • Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của NXBGDVN.
 • Lĩnh vực: Hàng hóa.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
 • Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 • Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.
 • Hiệu lực E-HSDT: ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 • Địa điểm phát hành E-HSMT và mở thầu: Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn)
 • Thời gian nhận E-HSDT: Từ thời điểm phát hành E-HSMT đến  15 giờ 50 phút ngày 27/02/2024.
 • Các thông tin chi tiết có liên quan: được đăng tải tại hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn)

                     Trân trọng thông báo./.