Tin tức » Công bố thông tin

Thông báo Không tổ chức phiên bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu

Thứ Tư, 17/08/2022 | 17:00

Số lượt xem: 183

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam xin trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu từ ngày 05/08/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 17/08/2022 như sau:

–           Số lượng quyền mua cổ phần bán đấu giá: 90.900 quyền mua cổ phần

–           Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 0 nhà đầu tư.

–           Số lượng quyền mua cổ phần đăng ký đấu giá: 0 quyền mua cổ phần

Theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu được ban hành kèm theo Quyết định số 05/2022/QĐ-CKCT07 ngày 05/08/2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sở hữu vào ngày 25/08/2022.