Tin tức » Công bố thông tin

Giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019

Thứ Ba, 17/04/2018 | 11:31

Bảng giá bán SGK phục vụ năm học 2018-2019

Thông báo mời thầu

Thứ Tư, 01/11/2017 | 10:55

Thông báo mời thầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt nam tổ chức đấu thầu in sách giáo dục phục vụ năm học 2018 - 2019, kính mời các Nhà in trong toàn quốc có đủ năng lực và điều kiện tham gia đấu thầu.

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016

Thứ Năm, 27/07/2017 | 13:53

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất. Năm báo cáo: 2016

Bảng giá bán lẻ SGK 2017-2018

Thứ Năm, 29/06/2017 | 16:54

Báo cáo CBTT năm 2016

Thứ Sáu, 02/06/2017 | 10:30

Báo cáo CBTT năm 2016